Ποινολόγιο - Υπολογισμός προστίμων
Επιλέξτε διαδικαστική παράβαση ( Άρθρο 54 )
Επιλέξτε είδος δήλωσης
Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποητικών δηλώσεων Ε1
Επιβολή προστίμου λόγω
Επιλέξτε είδος προσώπου
Επιλέξτε αποτέλεσμα εκκαθάρισης
Πρόστιμο άρθρου 54
100,00
Συνολικό ποσό προστίμου
100,00
Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων
Παράβαση από αρχική δήλωση
Παράβαση από τροποποιητική
Τήρηση βιβλίων
Πρόστιμο άρθρου 54 απο αρχική
Πρόστιμο άρθρου 54 απο τροπ/τική
Συνολικό πρόστιμο
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Παράβαση από αρχική δήλωση
Παράβαση από τροποποιητική
Τήρηση βιβλίων
Πρόστιμο άρθρου 54 απο αρχική
Πρόστιμο άρθρου 54 απο τροπ/τική
Συνολικό πρόστιμο
Λοιπά διοικητικά πρόστιμα
Είδος παράβασης
Πρόστιμο άρθρου 54
0,00
Πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων στο καθεστώς ΦΠΑ
Τήρηση βιβλίων
Πρόστιμο από έλεγχο για 1η φορά
0,00